top of page

Parempaan työelämään

Team Meeting

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.” (Suomen työnohjaajat ry) 

Aiheesta lisää >> 

Työnohjaus

Sijaisvanhemmilla ja muilla perhehoitajilla on Perhehoitolakiin (15§) kirjattu oikeus työnohjaukseen. Usein sanotaankin, että oikeuden lisäksi heillä on siihen myös velvollisuus, sillä sijaisvanhemmuus on paitsi vaativaa ja erittäin tärkeää työtä, se on myös elämäntapa. ”Työnohjauksessa sijaisvanhempi saa tukea tehtäväänsä sijaisvanhempana. Työnohjaajan vaitiolovelvollisuus antaa sijaisvanhemmalle mahdollisuuden käsitellä asioita, joita hän ei muissa yhteyksissä voi paljastaa. Työnohjauksen avulla rakennetaan sijaisvanhemman identiteettiä ja ylläpidetään toimintakykyä ja hyvinvointia. Työnohjaus auttaa sijaisvanhempaa jäsentämään asemaansa, velvollisuuksiansa ja oikeuksiansa sekä mahdollisuuksia rajata omaa toimintaansa.” (Perhehoitoliitto: Työnohjaus sijaisvanhemmuuden tukena)


Aiheesta lisää >> 

Therapist
Outdoor Crossword

Ratkaisukeskeisyys

”Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen, maalaisjärkinen ajattelu- ja suhtautumistapa, joka soveltuu monenlaisille kentille. Ratkaisukeskeisyydestä saa välineitä paitsi työhönsä niin myös oman elämän kysymyksiin. Työpaikoilla ajattelua voi hyödyntää johtamisessa, kehitystyössä, työnohjauksessa ja erilaisessa asiakastyössä. Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää. Ratkaisukeskeisen otteen soveltaminen tuo kepeyttä työntekijän työskentelyyn ja vahvistaa työniloa.”

”Ratkaisukeskeinen asiantuntemus on taitoa yhteistyösuhteen luomisessa, prosessien ohjaamisessa ja niihin sopivissa menettelytavoissa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimavaraistaminen ja valtaistaminen. Ajatuksena on, että tuetaan vain sen verran, että asiakas pärjää hyvin omillaan eteenpäin. Tämä mahdollisimman vähäisen puuttumisen idea voimauttaa asiakkaita ottamaan vastuuta asioistaan ja uskomaan itseensä vastapainona riippuvuudelle asiantuntija-avusta. Tämänkin takia ratkaisukeskeinen työskentely on kustannustehokasta.” (Ratkes)


Aiheesta lisää >>

Senior Businesswoman
Ratkaisukeskeisyys

Hinnat

bottom of page